פינוי ובינוי

הכרזה על מתחם פינוי לשם בינוי היא בסמכותה של ממשלת ישראל על פי סעיף 33א. לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. יוזמות פינוי בינוי מוסדרות בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965.

בשנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006 במטרה להתגבר על קשיים שגורמים דיירים בודדים בבתים משותפים המתנגדים להסכמי פינוי בינוי, למול רוב גורף של שאר דיירי הבניין. התנגדות כזו באה לעתים על רקע ניסיון לזכות בהסדר כלכלי עדיף על פני שאר הדיירים.

בעל דירה, אשר מסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע עסקת פינוי בינוי, או מתנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו בניין. במסגרת פרויקט פינוי- בינוי יש להעמיד לטובת בעלי הדירות בטחות נאותות אשר יבטיחו את קניינם: ערבות חוק מכר – תנאי לפינוי הדירה הישנה הוא קבלת ערבות בנקאית (חוק מכר) בשווי הדירה החדשה כשהיא צמודה למדד תשומות הבנייה.

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום שכר דירה – תנאי לפינוי הדירה הישנה יהיה קבלת ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום דמי שכירות בד בבד עם מתן התשלומים בפועל. כמו- כן יש לפעול בשקיפות וביעילות ולבחור נציגות וועד אשר תעבוד בשיתוף פעולה הדוק מול החברה היזמית שנבחרה לביצוע הפרויקט.

לאורך השנים ניהלה החברה פרויקטים מסוג פינוי בינוי משמעותיים, ולא פחות חשוב – דורגה על ידי הדיירים, כגוף בעל תודעת שירות ויכולות ליווי בלתי רגילות.